After-sales service


Tel:+86-371-62936789

The chairman ZhouShuTao: (0)+86-15936273333 +86-13936273333

General manager Wuzhanzhong: +86-13592628716

Deputy general manager YuHuanzhou: +86-13213192222

Fax:+86-371-62930156

E-mail:wanglou@wanglou.com.cn

Address:Henan dengfeng daye town east shi village

P.C:452473